Njoftim për kandidatin e suksesshëm të procedures së rekrutimit

5 Maj, 2017

Në bazë të nenit 41, paragrafi 2, të Rregullores me Nr.02/2010, për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës,Universiteti “Kadri Zeka”, Gjilan, bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisionit Përzgjedhës i Shërbimit Civil të UKZ, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitat: 

Menaxher i Personelit,
Udhëheqës i Prokurimit dhe
Zyrtar Certifikues

 

Njoftim për kandidatet e suksesshëm

Shkarko