Konkurs – Zyra për Buxhet dhe Financa në Universitetin “Kadri Zeka”

19 Tetor, 2018

Duke u bazuar në Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L – 149 dhe në Rregulloren nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Universiteti Publik “Kadri Zeka”, Gjilanit, shpall këtë Konkurs:

Konkurs-Shqip

Shkarko

Konkurs-Serbisht

Shkarko