Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019-2020

16 Shtator, 2019

Senati i Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, në takimin e mbajtur më 06.06.2019 dhe 29.07.2019 dhe në bazë kompetencave të përcaktuara sipas nenit 99 të Statutit të Universitetit si dhe vendimit të MASHT, nr. 215/01-B të datës 04.07.2019, mori vendim për shpalljen e Konkursit Plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore- baçelor në vitin akademik 2019/2020

Konkursi PLOTËSUES 2019-20

Shkarko