Konkurs për zgjedhjen apo rizgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh nga fusha kushtetuese – administrative në Fakultetin Juridik të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan

6 Shtator, 2018

Mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, dispozitat e nenit 26 të Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Kosovës Nr. 04/L-037, si dhe nenit 48, paragrafi 1.3 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, Senati i UKZ-së në mbledhjen e XXIV të mbajtur më 25.07.2018, merr vendim për të shpallur Konkurs

Konk-Staf akad. sq.

Shkarko

Konk-Staf akad. ser

Shkarko