Konkurs për praktikantë

29 Tetor, 2020

Në bazë të nenit 31 paragrafi 1 nën paragrafi 1.5 të Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës Nr. 06/L-056, nenit 16 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, nenit 33 të Rregullores për Organizimin e Brendshëm dhe Funksionimin e Prokurorit të Shtetit Nr. 11/2015, lidhur me pranimin e praktikantëve vullnetarë, për periudhën një (1) vjeçare në Prokurorin e Shtetit, Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, shpallë konkurs për praktikantë.

Konkurs për praktikant vullnetar 28 Pozita 22102020 (1)