Konkurs i brendshëm

9 Dhjetor, 2016

Duke u bazuar në Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L – 149 dhe në Rregulloren nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Universiteti “Kadri Zeka”, Gjilan shpall konkurs të mbrendshëm për tre pozita:

Shënim: Të drejtë aplikimi kanë punetorët me status të rregullt pune me Universitetin “Kadri Zeka”
Konkursi është i hapur deri më 16.12.2016.

Menaxher Personeli

Shkarko

Udheheqes i Prokurimit

Shkarko

Zyrtar Certifikues

Shkarko