Konkurs për punësim

16 Shtator, 2019

Duke u bazuar në Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L – 149 dhe në Rregulloren nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Universiteti Publik “Kadri Zeka” Gjilan, shpall këtë:

Shkarko

Shkarko

Shkarko