FTESË PËR LIGJËRATËN E HAPUR ME STUDENTË “TË DREJTAT E NJERIUT – GARANTIMI I TË DREJTAVE PRONËSORE TË BARABARTA NË KOSOVË”

29 Nëntor, 2017

Ftojmë studentët e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, e veçanërisht studentët e Fakultetit Juridik dhe të

Shkencave Sociale që të marrin pjesë në ligjëratën e hapur me temën “Të Drejtat e Njeriut – Garantimi

i të drejtave pronësore të barabarta në Kosovë.”

Qëllimi i kësaj ligjërate është që t’u ofrojmë studentëve informata mbi rëndësinë e garantimit të të drejtave të

barabarta pronësore për gratë dhe burrat në Kosovë, si dhe për sfidat ligjore dhe politike me të cilat ballafaqohet

Kosova në realizimin e këtij objektivi.

Ligjërata do të mbahet në orën 10:00, data 7 dhjetor 2017 në Sallën A34 të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan.

Kjo ligjëratë sponsorizohet nga Programi i USAID-it për të Drejtat Pronësore në bashkëpunim me Universitetin

“Kadri Zeka” në Gjilan.