Buletini i Referateve të kandidatëve të paraqitur në Konkursin e datës 25.10.2017 për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit akademik

5 Janar, 2018

Afati i ankesave është 25 nga dita e shpalljes në web-faqen e Universitetit gjegjësisht nga data 05.01.2018 deri më 29.01.2018

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti-Ekonomik

Fakulteti Juridik

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike