Buletini i referateve të kandidatëve të paraqitur në konkursin e datës 05.11.2015 për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh të Vizatimit, Arteve figurative dhe metodologjisë së arteve.

3 Mars, 2016

Buletini i referateve të kandidatëve të paraqitur në konkursin e datës 05.11.2015 për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh të Vizatimit, Arteve figurative dhe metodologjisë së arteve.

Këshillë juridike: Kandidtët e pakënaqur kanë të drejtën e ankesës nga data e publikimit të Buletinit në ueb faqen zyrtare, përkatësisht nga data 03.03.2016 deri më 18.03.2016, drejtuar Komisionit të Studimeve të Senatit të UKZ-së.