Vendim për ndryshimin e agjendes per zgjedhjet e pergjithshme sipas dinamikes se procesit zgjedhor per vitin 2023 ne Universitetin Publik ” Kadri Zeka” Gjilan.

20 Prill, 2023

Vendim për ndryshimin e agjendës për zgjedhjet e përgjithshme në UKZ 2023