Cilësia në UKZ

 

Universiteti “Kadri  Zeka” në Gjilan, për të arritur objektivat kryesore strategjike ka arritur që në vitin 2018-të krijoj Zyrën për Zhvillim Akademik dhe Cilësi, e cila do të jetë vazhdimisht në monitorimin e  cilësisë në mësim dhe zhvillimin e Institucionit.

Detyrat kryesore të Zyrës janë:

Zyra  për Shkencë, Zhvillim Akademik dhe Cilësi, koordinon punën në mbështetje të njësive akademike për procesin e akreditimit institucional dhe akreditimit te programeve duke përfshirë të gjitha aktivitetet që përshijnë këto procese dhe po ashtu, koordinon  punën e Zyrës me senatin e UKZ-së, Këshillin Drejtues, Njësitë Akademike, Institutet, si dhe me këshillat, komisionet dhe grupet punuese në sektorin e kërkimeve shkencore dhe çështjet e ndërlidhura  etj.

Nën udhëheqjen e prorektorit për mësim dhe kërkime shkencore, e përpilon planin e punës së Zyrës dhe e mbikëqyr realizimin e tij; Punon duke u këshilluar me menaxhmentin e UKZ-së, përkatësisht me prorektorin për mësim dhe kërkime shkencore, si dhe me akteret e tjerë relevantë për ta përkrahur promovimin dhe zbatimin e rekomandimeve që dalin nga Procesi i Bolonjës në UKZ

Zyra për Zhvillimi Akademik dhe Cilësi (ZZHA), punën e saj e bazon në  dokumentacionin e nevojshëm  i cili përmban rregulloret e miratuara nga senati i UKZ-së që nga themelimi i Universitetit e këtej.

Në kuadër të sigurimit të cilësisë duke u bazuar në pikën  5 neni 8 të Rregullores për Procedurat e Sigurimit të Cilësisë (Ref. Nr. 01/380 dt. 10. 05.2016) është themeluar Komisioni për Sigurimin e Cilësisë, në përbërje prej 6 anëtarëve,(Nga të gjitha njësitë akademike nga një përfaqësues dhe një përfaqësues nga studentët).

Vlerësimi i Stafit Akademik nga ana e Studentëve është paraparë që  të bëhet pas çdo semestri , lidhur me këtë për  semestrin dimëror është realizuar në mbikëqyrje të plotë nga Komisioni për Sigurimin  e Cilësisë dhe në fund nga ZZHA është hartuar Raporti i Vlerësimit.

 

 

RAPORT PËRMBLEDHËS PËR VLERËSIM TË STAFIT AKADEMIK SI DHE LËNDËVE NGA STUDENTËT E UNIVERSITETIT ‘KADRI ZEKA”, PËR SEMESTRIN DIMËROR TË VITIT 2018/2019

Shkarko

RAPORT PËRMBLEDHËS PËR VLERËSIM TË STAFIT AKADEMIK SI DHE LËNDËVE NGA STUDENTËT E UNIVERSITETIT ‘KADRI ZEKA”, PËR SEMESTRIN VEROR TË VITIT 2018/2019

Shkarko

Tabelat e SA Per RVV

Shkarko

Treguesit-Kryesore te Performances Miratuar ne Mbledhjen e XVIII-te Senatit te UKZ 1

Shkarko

Udhezuesi-per-vleresimine-Stafit-Akademik-dhe-lendeve

Shkarko

Rregullore-për-sigurimin-e-cilësisë-dhe-vlerësimit-në-UKZ

Shkarko

Manuali i Plan. Vlers Perform. (I Miratuar ne Mbledhjen e XVIX te Senatit)

Shkarko

Raport i vleresimit Per UKZ nga punedhenesi

Shkarko

Raport i Vleresimit UKZ- S. Veror 2021

Shkarko

SUMMARY REPORT ON EVALUATION 2021

Shkarko
1 2 3