Universiteti i Gjilanit “Kadri Zeka”

rr.”Zija Shemsiu” pn. 60000 Gjilan
Republika e Kosovës
Tel: +381 280-390-112
e-mail: info@uni-gjilan.net