Konkurse

Vendimet e Komisionit të Konteksteve dhe Ankesave

Shqyrtimi i ankesave të dorëzuar nga aplikantët: Drita Milazimi, Bardhy Syla dhe Florim Mustafa, në procedurën  e rekrutimit RN00001675- Menaxher Personeli:

MASHT shpall konkurs për projekte të vogla shkencore faza e dytë

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë Departamenti i Shkencës dhe i Teknologjisë, Këshilli Shkencor i Ministrisë, në mbështeteje të Ligjit nr. 04/L-135 për veprimtari kërkimore shkencore dt. 28 mars 2013 (gazeta zyrtare nr. 11/02 maj […]

Njoftim per zgjatje te afatit te konkursit

Në bazë të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës Nr. 03/L-149, si dhe nenit 22 pika 3 të Rregullores 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, njoftojmë të gjithë të interesuarit se […]

Konkurs

Duke u bazuar në Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L – 149 dhe në Rregulloren nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Universiteti “Kadri […]

Njoftim për ndërprerje të procedurës së rekrutimit të dt. 02.12.2016.

Në bazë të konkursit të brendshëm të dt. 02.12.2016, Nr. Referencës RN00001427, RN00001428, RN00001429 për pozitat: 1. Menaxher i Personelit, 2. Udhëheqës i Prokurimit dhe 3. Certifikues, njoftojmë për ndërprerje të procedurës së rekrutimit pasi që asnjëri nga kandidatët e kualifikuar […]

Shpallje e konkurseve nga MASHT për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtër të shkencëtarëve dhe për projekte të vogla shkencore

Konkurs për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtër të shkencëtarëve për vitin 2017, më poshtë keni linqet Konkurs per ndarjen e granteve te mobiliteteve afatshkurter te shkencetareve per vitin 2017 Udhezim Administrativ i MASHT nr 28 […]

Konkurs për angazhimin e personelit akademik në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin veror të vitit akademik 2016/2017

Universiteti “Kadri Zeka në Gjilan, bazuar në kërkesat e Nëjsive akademike dhe në Statutin e Përkohshëm të Universitetit, shpall Konkurs për angazhimin e personelit akademik  në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin veror të […]

Konkurs i brendshëm

Duke u bazuar në Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L – 149 dhe në Rregulloren nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Universiteti “Kadri […]

Faqe 1 nga 41234